02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته تجارت الکترونیک

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته تجارت الکترونیک
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته تجارت الکترونیک در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی تجارت الکترونیک: اهدای زمان به دانشجویان تجارت الکترونیک برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.